GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zařízení sociální péče Choceň IČO: 00854344, se sídlem Dr. Fikejze 1115, 565 01 Choceň, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice (dále jen „ZSP“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany ZSP, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ZSP.
ZSP zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
ZSP shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1)    Zajištění a poskytnutí sociální služby
    a) zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
        - ZSP shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, rodné číslo, informace o svéprávnosti. Sdělení těchto osobních údajů  subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy o poskytnutí sociální služby, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
        - ZSP dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – místo narození, rodinný stav, informace o přiznání mimořádných výhod, číslo vkladní knížky a zůstatek, číslo bankovního účtu, číslo občanského průkazu, kontakt na kontaktní osoby a zákonné zástupce. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, v rozsahu odpovídajícímu individuálnímu plánu uživatele sociální služby a nemá vliv na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.

    b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti ZSP
        - ZSP dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - státní občanství, částka důchodu, jiný příjem, údaje o přiznaných dávkách, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a zdravotní stav, a to pro účely plnění zákonem stanovených povinností (§ 4, § 36, § 71, § 73 odst. 3 a 4, § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů). 

    c) zpracování citlivých údajů je nezbytné pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče
       ZSP dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – údaje o kompenzačních pomůckách, o podávaných lécích, případně Barthelův index, test kognitivních funkcí – Mini Mental State Exam (MMSE), fotografie kožních defektů. Sdělení těchto citlivých údajů subjektem údajů je zde dobrovolné. 

2)    Prezentace a propagace ZSP a marketing
    a) souhlas se zpracováním osobních údajů
       - ZSP dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – fotografie, videa, zvukové záznamy a informace z biografie uživatele sociální služby, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
       - Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese ZSP nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ZSP a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli ZSP, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. 

Zpracovateli osobních údajů ZSP jsou: dodavatelé ekonomických a účetnických firem, dodavatel a podpora hardware a software používaných v rámci poskytování sociálních služeb (Cygnus, operační systémy a kancelářský SW).

ZSP informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. ZSP dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech subjektům typu: zdravotní pojišťovny, orgány státní moci, ČSSZ, zřizovatel.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou ZSP zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. ZSP poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může ZSP požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl ZSP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že ZSP nebo smluvní zpracovatel ZSP provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů ZSP požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování. 
ZSP vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Mgr. David Záhora

Gepard Services s.r.o.
web: www.gepardservices.cz