1. Úvod
  2. Pro zájemce

Pro zájemce

Informace pro žadatele, klienty a rodinné příslušníky o poskytované péči
 

Ubytování a služby

Ubytování nabízíme v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Ubytování nabízíme i manželským nebo partnerským dvojicím.
Kapacita Domova je 90 míst, 27 jednolůžkových pokojů a 30 pokojů se dvěma lůžky a 1 jeden třílůžkový pokoj. Pokoje mají vlastní nebo sdílené koupelny (sprchový kout, umyvadlo, WC). Všechny pokoje mají balkon, kromě jednoho pokoje. Tyto skutečnosti ovlivňují stanovení úhrady za ubytování.
Společnými prostory rozumíme prostory, které využívají naši senioři společně – velká jídelna, prostory recepce, aktivizační místnost, denní malé jídelny, velká kulturní místnost, kuřárna, chodby, 4 terasy, místnost pro pedikúru a kadeřnictví.
Soukromým prostorem je místo, které užívá klient jako soukromá osoba. Jedná se zde o pokoj či část pokoje (lůžko, noční stolek, skříň apod.). Uživatel má možnost si svůj soukromý prostor upravit či vyzdobit dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. Pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory uživatele.
Ubytování zahrnuje úklid pokoje, který uživatel obývá, úklid společných prostor, praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně drobné opravy poškozeného prádla, označení osobního prádla jmenovkou, režijní náklady na elektrickou energii, vodné a stočné, topení apod.
Nově nastupující uživatel je ubytován na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji podle výběru a smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Uživatel služby se po svém příchodu ubytuje na pokoji. O ubytování rozhoduje sociální pracovnice spolu s vrchní sestrou a vedoucí přímé péče. Při nevyhovujícím soužití uživatelů na dvoulůžkovém pokoji lze na základě jejich žádosti, popř. z provozních důvodů (za souhlasu uživatele) přestěhovat po uvolnění jiného vhodného pokoje uživatele služby na jiný pokoj. O přestěhování rozhoduje ředitel na základě doporučení vrchní sestry, sociální pracovnice a vedoucí sociální péče. Vždy se s uživatelem sepisuje dodatek smlouvy o poskytování sociální služby.
Uživatelé služby bydlí v pokojích s vybavením Domova seniorů. K základnímu vybavení patří polohovací lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s trezorkem, nižší skříňka se šuplíky a policemi, stůl, židle, stojací lampa, zástěny ve dvoulůžkovém pokoji. Pokud si uživatelé tyto zástěny nepřejí, jsou odstraněny. 
Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, hrníčky, lampička, květiny apod. Se souhlasem ředitelky lze vybavit pokoj i vlastním drobným nábytkem, např. křeslem a vlastními elektrospotřebiči. Při ukončení pobytu se uživatel, popř. jím určená osoba (důvěrná osoba), postará o odvoz předmětů.
Užívání vlastních elektrospotřebičů lze jen na základě provedené a platné revize daného elektrospotřebiče. Revize elektrospotřebičů provádí smluvní pracovník. Četnost revizí je dána normou ČSN.
Oblečení a ostatní prádlo, které si s sebou uživatel přiveze, předá bezprostředně po příchodu do zařízení přijímacímu personálu (pracovník v přímé obslužné péči), který zajistí v prádelně jeho označení jménem uživatele a udělá soupis všech věcí („Šatní lístek obyvatele“). Pokud si uživatel v průběhu služby nakoupí nebo mu rodinní příslušníci přinesou nové oblečení či prádlo, je povinen předat tyto věci ošetřovatelkám, které zajistí jeho označení. Zaměstnanci Domova jsou povinni nově přinesené věci zaevidovat do příslušného šatního lístku, a do programu IS Cygnus. Šatní lístky jsou součástí ošetřovatelské dokumentace klienta. Zařízení nenese odpovědnost za ztracené oblečení a věci.
Uživatelům služby není dovoleno v Domově přechovávat jakékoliv zbraně, nebezpečné chemikálie, hygienicky závadné předměty a potraviny, alkohol, narkotika, jako i jiné věci v nadměrném množství (prázdné láhve, sklenice, noviny, …). 
Uživatel je povinen šetřit majetek Domova i majetek jiných uživatelů. Při jeho úmyslném poškození nebo poškození z nedbalosti je uživatel povinen uhradit náklady související s opravou nebo zaplatit jeho náhradu.
Uživatelé jsou povinni šetřit náklady za energie: vodné, plyn, elektrickou energii apod.
Každý pokoj je uzamykatelný a uživatel služby má vlastní klíč od pokoje, který náleží pouze klientovi (stvrzuje svým podpisem po příchodu do Domova) ne příbuzným nebo známým. Při odchodu z pokoje si jej zamyká. Personál Domova má k dispozici generální klíč, kterým se lze v případě naléhavé potřeby dostat do pokojů uživatelů služby.  Při ztrátě klíče od dveří nebo trezorku se uživateli za úhradu nechá zhotovit kopie.
Při odchodu ze zařízení (na dovolenou, do zdravotnického zařízení, …) je jednolůžkový pokoj vždy uzamčen až do návratu uživatele. Ve dvoulůžkových pokojích je zamčena šatní skříň a zapečetěn noční stolek uživatele. Vždy je proveden zápis personálem Domova. Klient si sám zpravidla určí, kdo se bude o jeho majetek (např. květiny), v jeho nepřítomnosti starat. Může si určit zaměstnance Domova, jiného klienta. Vždy tuto skutečnost oznámí pracovníkům.

 


Zdravotní péče

Jsme zařízením sociálních služeb a naši péči nelze zaměňovat za péči ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN, rehabilitační ústav). V Domově pro seniory i v Domově se zvláštním režimem (dále jen Domov) se primárně zaměřujeme na pomoc a podporu při zajištění běžných úkonů péče o vlastní osobu – osobní hygiena a oblékání, vyprazdňování, podpora při pohybu a přemisťování, pomoc se stravou a pitím, zajištění aktivity a sociálního kontaktu. Naši zdravotníci pomáhají se zajištěním léčebného režimu tam, kde to klient již nezvládá sám, a dohlíží na jeho zdravotní stav. Mohou vykonávat pouze podpůrné výkony v rámci odbornosti 913 (převazy, aplikace léčiv, podání kyslíků, odsávání, péče o močový katetr, odběry…)
 
•    Naši smluvními lékaři nejsou zaměstnanci ZSP Choceň, ale smluvní lékaři. To znamená, že neprovádí vizity u každého klienta jako v nemocnici, ale provozují smluvní ordinační hodiny, navštěvují klienty imobilní a nemocné na pokoji, popř. doporučuje vyšetření u specializovaných lékařů apod.
•    Pokud chce klient nebo opatrovník hovořit s lékařem nebo vyžaduje návštěvu lékaře, může se k němu dostavit do ordinace, nebo požádat o zprostředkování návštěvy zdravotní sestru. Odborná vyšetření u lékařů specialistů si klienti objednávají sami, prostřednictvím svých blízkých nebo prostřednictvím zdravotní sestry Domova. Pokud nějaké informace nebo konzultaci potřebuje rodinný příslušník, musí se domluvit se zdravotním personálem.
•    Lékař řeší pouze zdravotní stav klienta, ne záležitosti sociální, stravování, péči, úklid atp. V těchto záležitostech je nutné obracet se na příslušné zaměstnance domova - sociální pracovnice, vedoucí úseku přímé péče, vedoucí zdravotního oddělení,   vedoucího technického oddělení.
•    Protože nejsme zdravotnické zařízení, nemůžeme v našem Domově podávat tekutiny infúzemi nikoliv do žíly (jako např. v nemocnici), ale pouze pod kůži. Pokud klient nepřijme dostatek tekutin, stravy, nebo potřebuje infuzní léčbu (např. antibiotika) je lékařem odesílán na příslušné oddělení nemocnice v Litomyšli, ve Vysokém Mýtě nebo v Ústí nad Orlicí.
•    Změny zdravotního stavu klientů konzultujeme s lékařem. V případě akutního zhoršení stavu mimo smluvní dobu lékařů, kdy je nutné situaci řešit hned, volá zdravotní personál Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, která stav klienta vyhodnotí a event. převeze k hospitalizaci.
•    V našem Domově nejsme schopni zajistit rehabilitační péči každý den u každého klienta. Rehabilitace je v Domově prováděna dvěma rehabilitačními sestrami nad rámec našich povinností a neproplácí ji žádná zdravotní pojišťovna, v příspěvku na péči je zahrnuta pouze aktivizační činnost a nikoli rehabilitace. Pokud se domníváte, že by intenzivní rehabilitace zlepšila zdravotní stav Vašeho blízkého, je třeba přes praktického lékaře zajistit pobyt v rehabilitačním ústavu.
•    Většina našich klientů má od odborných lékařů naordinované tzv. diety – upravené stravování dle konkrétních požadavků odborného lékaře. Pokud klient s dietou nesouhlasí a nechce ji dodržovat, může vyjádřit nesouhlas s dietou a mít stravu neupravenou. Tento tzv. negativní reverz může podepsat se zdravotním personálem, který jej rovněž seznámí s možnými riziky nedodržování doporučené diety. Klient (opatrovník) tak bere na sebe veškerá rizika s tímto rozhodnutím spojená. Náš personál nenese zodpovědnost za jídlo či pití zakoupené či přinesené klientem, jeho rodinnými příslušníky či návštěvou, které klient zkonzumuje.
•    Náš zdravotní personál je povinen podávat léky přesně dle ordinace lékaře, a to včetně těch psychiatrických. Ani klient ani rodina nemají právo tuto skutečnost měnit jinak než konzultací s lékařem. Klient si může léky chystat i užívat sám, dochází-li u něj ale kvůli tomu k opakovaným dekompenzacím zdravotního stavu (nejčastěji chybná aplikace inzulínu, předávkování psychiatrickými léky či léky na bolest apod.), převezme podávání léků v rámci ochrany života a zdraví náš zdravotní personál.
•    Pro většinu klientů pobytové sociální služby je návštěva lékaře mimo zařízení stresovou situaci. Opouští místo, které je jím známé, kde se cítí bezpečně a odjíždí někam, kde se ne vždy cítí dobře. Je důležité, aby se tyto pocity minimalizovaly, a nejlepším řešením je doprovod rodinného příslušníka. Blízká osoba nejlépe zná zdravotní stav, zvyklosti a potřeby daného klienta, a z toho důvodu je často i komunikace lékař a klient mnohem vstřícnější a ohleduplnější. Samotný klient se cítí uvolněně, odpadá pocit studu, jak ze svěřování se lékaři se zdravotními problémy, tak i  ze situace, kdy klient něco neví, zapomněl či nezvládl. Rodinný příslušník v roli doprovodu, pokud je v produktivním věku, má ze zákona nárok na uvolnění ze zaměstnání (propustka) a může se tak stát součástí ošetřovatelského týmu a nezastupitelnou oporou svého blízkého. Náš personál může v případě potřeby zajistit doprovod klienta při vyšetření ve zdravotnickém zařízení, pokud je to alespoň trochu možné, preferujeme při zajištění doprovodů spolupráci jeho blízkých. Zdravotní personál může zajistit převoz zdravotnickou dopravní službou, nebo je v případě pravidelných opakovaných výjezdů vlastním motorovým vozidlem možnost čerpat příspěvek na mobilitu (pak ale není možnost zajištění dopravy zdravotní službou hrazenou ze zdravotního pojištění).
•    Pokud se zdravotní stav klienta zhoršuje, je ve fázi nevyléčitelného onemocnění nebo přichází závěr života z důvodu stáří či geriatrické křehkosti a opakované hospitalizace pro něj nemají výrazný přínos, pokusíme se zajistit péči až do samého konce života v našem Domově. S klientem a jeho rodinou pak vyjednáváme postup paliativní péče.
•    Klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská a obslužná péče, kterou zajišťují všeobecné sestry a pracovníci sociální péče na základě zdravotního stavu a potřeb klientů.

Klientům je poskytována komplexní ošetřovatelská a obslužná péče, kterou zajišťují všeobecné sestry a pracovníci sociální péče na základě zdravotního stavu a potřeb klientů. Zdravotní péči klienta zajišťuje zařízení formou zvláštní smluvní péče na náklady zdravotního pojištění v prostorách našeho Domova.

Návštěvní služba praktických lékařů:
MUDr. Stanislava Novotná
MUDr. Ivana Mikulecká
MUDr. Jana Skalická
MUDr. Jiří Tomek

Do zařízení dochází dle potřeby:
MUDr. Jan Doskočil-chirurg
MUDr. Petra Šmídová-psychiatr
MUDr. Marcela Vaicová-dermatolog

 
 

Sociální péče

•    V průběhu jednání se zájemcem o službu Vámi projednáváme Vaše očekávání, jsou pro nás důležitá. Často se setkáváme s tím, že rodinní příslušníci a blízcí našich klientů mají nereálné představy. Do domova přijímáme seniory, kteří jsou odkázáni na celodenní pomoc druhé osoby, osoby na sklonku života, často pro trvale se zhoršující zdravotní stav. Přesto rodinní příslušníci mnohdy očekávají zlepšení či alespoň stabilizaci zdravotního stavu, předpokládají, že klient bude v Domově neustále šťastný a spokojený, že se bude zlepšovat a rozvíjet po pohybové stránce. Pokud váš blízký trpí smutkem a úzkostmi doma, můžeme mu nabídnout sociální kontakt a léky, nejsme ale schopni zajistit, že smutek a úzkosti zmizí. Jestliže váš blízký doma opakovaně padal, můžeme dohlédnout na používání vhodné obuvi, kompenzačních pomůcek a správné užívání léku, nejsme ale schopni zcela zabránit dalším pádům. To by bylo možné pouze s použitím tlumících léků a omezením pohybu, k tomu ale v Domově nemůžeme a nechceme přistupovat. Zkuste se proto zamyslet nad reálností vašich očekávání. Každá změna pobytu má vliv na psychiku seniora, a může se odrazit i na jeho fyzické stránce. V důsledku toho pak mohou mezi zařízením a rodinou nastat zbytečné konflikty. Po změně prostředí, může dojít ke zhoršení stavu psychického i fyzického, a to buď přechodně, nebo trvale.
•    Po nástupu do zařízení prochází klient, tzv. adaptačním obdobím, kdy si zvyká na nové prostředí, personál, další seniory, jiný režim. Proces adaptace trvá obvykle 4 až 6 týdnů, ale může trvat i déle. Během tohoto období se může jeho fyzický i psychický stav zhoršit a obvykle se tak stává. Procesem adaptace prochází nejen klient, ale s ním i rodina a pečující tým. Ze všech stran je v tomto období třeba velké dávky tolerance, empatie, porozumění, vzájemného naslouchání, a především vzájemné komunikace.
•    Pro každého seniora je vždy nejlepší možnost zůstat doma. Pro nikoho není přirozené opustit svůj domov a začít žít v zařízení institucionální péče. Do zařízení našeho typu lidé přichází proto, že již nemají jinou možnost a že o ně rodina nemůže, nechce nebo nedokáže pečovat. Pokud nejste smířeni s tím, že musíte svého blízkého dát k nám do domova, nedělejte to a zkuste řešit situaci jiným způsobem. Je možno čerpat dlouhodobé ošetřovné, pečovat o seniora doma s pomocí pečovatelské služby či mobilní hospicové péče, pečovat v domácím prostředí a střídat domácí péči s odlehčovací službou (týdenní až tříměsíční pobyty), využívat centra denních služeb. Zvažte před umístěním blízkého do našeho domova i ostatní možnosti.
•    Pokud se rozhodnete využívat služeb Domova, snažte se nový pokoj svého blízkého co nejvíce přizpůsobit prostředí, na které byl zvyklý. Přineste do Domova ještě před nástupem jeho oblíbené obrázky, křeslo (dle pokoje), televizi, hrníček, povlečení, polštářek… Mluvte s pracovníky o tom, co měl klient rád doma a jak žil doma žil nejen poslední roky, ale i v dospělosti a mládí. K tomuto účelu rovněž slouží životní příběh klienta (biografický list), který rovněž můžete před nástupem klienta vyplnit. Díky životnímu příběhu, který nám před nástupem klienta připravíte, budeme vědět, jaký člověk k nám přichází, jak můžeme co nejblíže nastavit péči a komunikaci, tak aby jeho příchod do domova pro seniory byl co nejméně stresující.
•    Sociální služba nemůže nahradit péči zdravotnického zařízení a ani domácí péči. Je třeba být si vědom toho, že v domově není nad klienty osobní trvalý dohled, jeden zaměstnanec ve službě pečuje o 6 – 8  klientů a těm se věnuje dle aktuální situace a potřebné míry podpory. Ústavní péče v Domově nikdy nemůže nahradit péči v rodině, žádnému z klientů se nebude věnovat jeden pracovník nepřetržitě 24 hodin denně.
•    Rodinní příslušníci si mohou své blízké brát na „dovolenou“ na neomezeně dlouhou dobu. Je třeba si ale uvědomit, že v případě opakovaných dlouhodobých dovolených je blokováno lůžko, které by mohla využívat jiná osoba, která může být v tíživější situaci a o kterou třeba rodina pečovat nemůže. Zkuste proto zvážit možnost kombinace domácí péče s odlehčovací službou. Opakované přesuny domů a do zařízení nedoporučujeme u osob s demencí. Většinou dochází ke zhoršené adaptaci v domově a tím i psychickému a fyzickému strádání, kterým klient po opakovaných příjezdech trpí.