2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Zařízení sociální péče Choceň

 

V oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

za rok 2020 

 

 

Výroční zpráva je vypracována na základě povinnosti poskytovatele sociálních služeb vyplývajících z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

  1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:   0
  4. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:   0
  5. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:   0
  6. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   0

 

Webová stránka www.zspchocen.cz poskytuje návštěvníkům velké množství informací o činnosti organizace. Tato stránka je pravidelně doplňována a aktualizována.

 

V Chocni dne 5.5.2021

 

                                                                                                        Bc. Dana Mánková

                                                                                                      ředitelka organizace