| svátek má Alžběta
Velikost písma:
 
 

Vítejte na našich webových stránkách!

Zařízení sociální péče Choceň má registrované a poskytuje sociální služby: Domov pro seniory a Pečovatelskou službu.

se nachází nedaleko centra v klidné části desetitisícového města Choceň, v Pardubickém kraji ...
je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost ...

Péče v Domově pro seniory

Zdravotní péče

Domov zajišťuje klientům prostřednictvím středního zdravotnického personálu nepřetržitou 24 hodinovou zdravotní péči, odpovídající zdravotnímu stavu našich klientů. Dle stupně zdravotního postižení pomáháme klientům se zvládáním denních úkonů od zajišťování a podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy, polohování, dohled či pomoc při dodržování léčebného režimu, pomoc při orientaci apod.

Rozsah zdravotní péče

Naši klienti mají možnost svobodné volby lékaře. V zařízení ordinuje 2x v týdnu praktický lékař a v případě potřeby i odborní lékaři (diabetolog, kožní, psychiatr, neurolog). Odborný personál sleduje zdravotní stav našich klientů, u zvolených lékařů sjednává veškeré zdravotní prohlídky, zajišťuje klientům indikované léky, odborná vyšetření či zdravotní nebo ošetřovatelské úkony, dohlíží, popř. pomáhá s dodržováním léčebného režimu, se souhlasem klienta připravuje a podává léky, aplikuje inzulin apod.
Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření oznamují klienti vrchní sestře sami nebo prostřednictvím ošetřujícího personálu. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby jsou klienti povinni okamžitě ohlásit ošetřujícímu personálu. Klientům je doporučováno dodržovat léčebný režim, pokyny zdravotnických pracovníků a užívat předepsané léky. V případě, že klient nebude z vlastního rozhodnutí dodržovat léčbu, oznámí tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. V případě onemocnění klienta infekční chorobou je okamžitě převezen k hospitalizaci na infekčním oddělení. Pokud ošetřující lékař rozhodne o nutnosti hospitalizace nebo naše zařízení již nebude schopno poskytnout zdravotní péči odpovídající aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta, zajistí Domov tuto péči v příslušném zdravotnickém zařízení. Odborné zdravotnické úkony indikované lékařem jsou všem klientům hrazeny z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotní pojišťovny, u níž jsou klienti zaregistrováni.

Rozsah ošetřovatelské péče

Klientům, kteří pobírají příspěvek na péči, poskytujeme ošetřovatelskou péči v rozsahu příspěvku na péči. 
Pracovníci přímé obslužné péče zajišťují klientům pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou či jinými blízkými osobami, pomoc a podporu při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc při nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění jejich práv a oprávněných zájmů v rozsahu těchto činností:

Pomoc při péči o vlastní osobu – výběr vhodného oblečení, obuvi, oblékání, svlékání,
Obouvání, vyzouvání včetně speciálních pomůcek, přesun na lůžko, invalidní vozík, vstávání, ulehání, změna poloh, stání s přidržením nebo s kompenzační pomůckou, setrvání ve stoje, podávání a přemísťování předmětů denní potřeby, nácvik motoriky při uchopení a rozlišování předmětů, zvedání předmětů ze stolu, ze země, přenášení předmětů, podávání stravy, nápojů a otevírání nápojů, porcování stravy, uchopení nádoby se stravou, pitím a jejím bezpečném přemisťování, přenesení sousta k ústům, prostorová orientace, samostatný pohyb, chůze v přirozeném prostředí nebo s kompenzačními pomůckami, udržení směru, chůze okolo překážek, po schodech a jednoduché ošetřovatelské úkony.

Pomoc při osobní hygieně – úkony osobní hygieny, mytí, ošetření rukou, nohou,obličeje a dalších částí těla, holení, základní péče o vlasy, kůži, použití WC (svlečení oblečení, pomoc s posazením), regulace moči a stolice, očista po použití WC, celková koupel, sprchování a jednoduché ošetřovatelské úkony.
Koupelny jsou vybavené zvedacími vanami nebo zvedacími křesly a sprchovými kouty.

Pomoc při péči a údržbě bezprostředního okolí – třídění prádla na čisté a špinavé, odnášení znečištěného a přinášení vypraného prádla z prádelny, skládání a ukládání prádla, ustýlání, rozestýlání lůžka a výměna lůžkovin, zapnutí a vypnutí rozhlasového a televizního přijímače, telefonování, manipulace s vodovodními bateriemi, vypínači, zámky a jinými mechanismy, utírání prachu 3x týdně, umývání podlahových ploch 1x denně, případně dle potřeby, zalévání vlastních pokojových květin, uklízení použitých předmětů, oděvů, obuvi apod.

Stravování je další z hlavních činností v Domově pro seniory.
V zařízení je poskytováno pro klienty celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu klientů. O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s klientem. Klient má právo odmítnout dietní stravu a odebírat stravu „normální“ . Vedoucí ošetřovatelského úseku upozorní klienta na možné komplikace v důsledku nedodržení dietního režimu.
Strava se klientům podává dle jejich přání buď na společných jídelnách, nebo přímo na pokojích klientů.

Čas podávání stravy:

 

snídaně   8.00 –   8.30 hod.
dopolední svačina   9.30 – 10.00 hod.
oběd 11.30 – 12.00 hod.
odpolední svačina 15.00 – 15.30 hod.
večeře 17.15 – 18.00 hod.
II. večeře 20.00 – 20.15 hod.V případě, že uživatel neodebere stravu v určenou hodinu, má možnost stravu odebrat později, po dohodě se službu konajícím personálem, v rámci hygienických předpisů. Personál uživateli jídlo přihřeje v mikrovlnné troubě. V případě, že si uživatel odnese některé nádobí na pokoj nebo jiných prostor zařízení, je jeho povinností vrátit je zpět do kuchyně. Při předem ohlášeném odchodu (24 hodin) mají uživatelé možnost požádat o náhradu příslušné stravy ve formě potravinového balíčku nebo finanční náhrady. Na odděleních mají uživatelé k dispozici nápoje. V případě potřeby poskytne nápoj personál konající službu. Na dodržování pitného režimu dohlíží ošetřující personál.
Potraviny mohou uživatelé ukládat na místa k tomu určená. Nepoužitelné zbytky jídel nesmějí ponechávat v pokoji, na chodbách, balkonech apod. Uživatelé také mohou požádat personál o uložení jídla do lednice nebo si ho mohou uložit sami do chladniček na pokojích.  

Sociální péče

Povinností sociálních pracovníků našeho domova je mimo jiné poskytování bezplatného základního sociálního poradenství klientům, žadatelům o službu, rodinným příslušníkům i opatrovníkům tak, aby byli informováni o možnostech řešení nepříznivé sociální situace našich klientů i žadatelů o službu.
Zaměstnanci poskytují individuální péči jednotlivým klientům zařízení. Ve spolupráci s ředitelem zařízení, zdravotnickým personálem, pracovníky přímé obslužné péče či příbuznými nebo opatrovníky pomáhají řešit jejich problémy tak, aby nabízený a poskytnutý rozsah a forma pomoci zachovával lidskou důstojnost. Pomoc vychází z individuálních potřeb klientů, musí působit na osoby aktivně, podporovat zachování jejich samostatnosti a posilování sociální začleňování. Pracovníci jsou povinni poskytovat sociální služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klientů.
 

     
 
 
 
Copyright © Zařízení Sociální Péče Choceň .cz - Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek
Powered and created by Tvorba webových stránek Pixel Design | Redakční systém Web-SOUL
Tvorba webových stránek Pixel Design